Latest news

Informal Capital

Sherpa IC heeft de afgelopen jaren diverse investeringen in mooie bedrijven in verschillende markten en levensfases gedaan. Het team van Sherpa IC bestaat uit een slagvaardige groep professionals, die in de afgelopen jaren heeft bewezen succesvol investeringen te kunnen selecteren, arrangeren, beheren en uiteindelijk te verkopen.

Sherpa IC heeft een netwerk van diverse Informal Investors: (voormalige) ondernemers c.q. vermogende particulieren die hun kapitaal en ervaring inzetten ten behoeve van bedrijven die risicokapitaal nodig hebben.

Leidraad voor succes is dat met de investering van Sherpa IC een substantiële verhoging van de omzet en/of winstgevendheid van het bedrijf mogelijk gemaakt wordt. Hiermee biedt de investering perspectief op goed rendement voor de ondernemer en de investeerders of maakt voor ondernemingen een management buy-in / buy-out mogelijk. De trendbreuk die door de investering mogelijk wordt, betreft voor sterk groeiende ondernemingen vaak het aanboren van (risicodragend) kapitaal en/of nieuwe markten. Voor bedrijven in zwaar weer kan een geringe financiële injectie vaak de herstructurering mede mogelijk maken en mede door inzet van kennis en expertise de turn around worden gerealiseerd.

Bedrijven in de verschillende levensfasen – sterk groeiende bedrijven en bedrijven in zwaar weer – hebben baat bij een actieve betrokkenheid van de aandeelhouder bij het bedrijf. De problematiek is echter zeer verschillend: sterk groeiende bedrijven hebben te maken met steeds nieuwe kansen en uitdagingen in de markt en een complexer wordende organisatie. Bij bedrijven in zwaar weer is een nieuwe focus van belang en moet het bedrijf volgens die nieuwe focus gaan werken, terwijl in de buitenwereld het vertrouwen opnieuw moet worden opgebouwd. Dankzij haar uitgebreide ervaring met deze problematiek en haar netwerk van informal investors (ondernemers) en professionele partners is Sherpa IC zowel op financieringsgebied als in de specifieke management ondersteuning de goede partner.

Wellicht goed om binnenkort onder het genot van een kop koffie verder te praten over uw uitdaging!

WILT U WETEN WAT DE TOP VOOR UW ONDERNEMING IS? MAAK EEN AFSPRAAK VOOR EEN PRESCAN.

hetweemselInformal Capital
read more

Intensive Care

Een ondernemer die het hoofd moet bieden aan een crisis, moet op twee fronten werken: het probleem oplossen en de schade beperken, maar ook het vertrouwen in stand houden of herstellen. Alles draait om snelheid en de juiste beslissingen nemen. In dat proces kan Sherpa – met haar kennis en ervaring op financieel gebied en met bijzonder beheer – een nuttige rol vervullen. Bij het bepalen van de route naar de oplossing en het bewerkstelligen dat wat moet gebeuren ook daadwerkelijk gebeurt. Bij het organiseren van een optimale communicatie tussen alle betrokken partijen.

Sherpa gaat een stap verder en kan helpen als

● een reorganisatie noodzakelijk is om de financiën weer op orde te krijgen;
● bedrijven – soms al lang – geconfronteerd worden met verlies of een negatieve cash flow;
● het bedrijf te maken krijgt met de afdeling bijzonder of intensief beheer van de financier;
● er conflicten zijn of dreigen op directie- of aandeelhoudersniveau;
● als rapportages en managementinformatie te wensen over laat.

WILT U WETEN WAT DE TOP VOOR UW ONDERNEMING IS? MAAK EEN AFSPRAAK VOOR EEN PRESCAN.

hetweemselIntensive Care
read more

Interim Consultancy

Een interim manager kan een uitkomst zijn als een onderneming tijdelijk capaciteit nodig heeft om zelf bijvoorbeeld een advies uit te voeren of veranderingen te implementeren. Bij Sherpa is het uitgangspunt dat de interim manager er is ten dienste van de onderneming en niet langer blijft dan noodzakelijk is.

Sherpa levert interim managers voor:
●Project- en verandermanagement;
●Financieel management op directie- en controllersniveau;
● Crisismanagement.

WILT U WETEN WAT DE TOP VOOR UW ONDERNEMING IS? MAAK EEN AFSPRAAK VOOR EEN PRESCAN.

hetweemselInterim Consultancy
read more

Intelligence Coaching

Veel ondernemers worden in beslag genomen door de waan van de dag. Het dagelijkse operationele management vraagt zoveel aandacht dat de toekomst er bekaaid vanaf komt. Sherpa biedt uitkomst door de langetermijndoelstellingen van een onderneming te herijken en een strategie te ontwikkelen die aansluit op de actuele omstandigheden.

Sherpa kan de ondernemer ook structureel ondersteunen bij de uitvoering van de aanbevelingen en acties. Samen met het management de voortgang bewaken, gebruik maken van voortschrijdend inzicht en anticiperen op ontwikkelingen in de markt. Al naar gelang de vraag van de opdrachtgever zijn wij de spiegel of de praatpaal van de ondernemer.
Constant blijven bijsturen op basis van voortschrijdend inzicht en veranderende marktontwikkelingen is immers noodzaak.

WILT U WETEN WAT DE TOP VOOR UW ONDERNEMING IS? MAAK EEN AFSPRAAK VOOR EEN PRESCAN.

hetweemselIntelligence Coaching
read more